Algemene Voorwaarden, leveringsvoorwaarden en privacy beleid Zonnetolk v.o.f., 


ook handelend onder de namen Praktijk Zonnetolk.nl, BeterOntbijt.nl, BetereVoeding.nl, 

Infoworkfromhome,com, Vulling of Voeding.nl en AdviesOverVoeding.nl


Duivenkamp 853

3607 WG  MAARSSEN

KvK-nummer: 12052643 te Utrecht

BTW NL8129.64.316.B01

Hierna te noemen: Zonnetolk

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Zonnetolk: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden.

Klant: een wederpartij. In het bijzonder wordt onder Klant ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten en diensten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zonnetolk en de Klant.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Zonnetolk zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Zonnetolk worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Zonnetolk ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding of dienst dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Zonnetolk behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Zonnetolk kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zonnetolk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch, via post of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Zonnetolk garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.

3.7 Zonnetolk is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Zonnetolk dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling of opdracht.

3.8 Om producten te kunnen bestellen of diensten aan te vragen is van de Klant een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen of diensten te vragen, verklaart de Klant dat hij/zij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

 

Artikel 4 Prijzen, betalingen en verzendkosten

4.1 De vermelde prijzen op de websites van Zonnetolk e.v. zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de websites en prijslijsten van Zonnetolk onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Zonnetolk heeft het recht om de Klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten of diensten van Zonnetolk worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Betaling binnen Nederland kan geschieden per online bankieren (iDeal) of vooraf overboeking via (post)bank. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Zonnetolk.

4.5 Indien de Klant met enige betaling in gebreke is, is Zonnetolk gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6 Om een pakket te verzenden aan de Klant worden wel verzendkosten in rekening gebracht als het pakket een verkoopwaarde heeft van minder dan 80 euro. Aan de Klant, uitgesloten een Herbalife distributeur, worden geen verzendkosten in rekening gebracht als het pakket een verkoopwaarde heeft van 80 euro of meer en maximaal 10 kg. weegt. Dit geldt voor levering binnen Nederland. Levering in het buitenland gaat alleen na overleg. Eventuele rembourskosten worden altijd door de Klant betaald.

4.7 Om een pakket te verzenden aan een onafhankelijk Herbalife distributeur/adviseur worden altijd verzendkosten in rekening gebracht

4.8 Zolang onderhoud een functionele software verbetering inhoudt is Zonnetolk gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

4.9 Wanneer Zonnetolk voor diensten vergoedingen in rekening brengt, is de betalingstermijn maximaal

14 dagen.

 

Artikel  5 Duur overeenkomst en Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de Klant binnen 3 dagen zijn order voor verzending kosteloos annuleren. Een overeenkomst tussen Zonnetolk en Klant waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien de levering betrekking heeft op de levering van een product doch niet beperkt tot onderhoud en support, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

5.2 Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 60 (zestig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.

5.3 Zonnetolk heeft overigens het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Klant een natuurlijke persoon is bij overlijden van Klant, indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, Klant surseance van betaling wordt verleend of indien Klant zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Zonnetolk op Klant direct en volledig opeisbaar.

5.4 Na beëindiging, om welke reden dan ook, van de overeenkomst kan Klant geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals onder andere doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

5.5 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Zonnetolk of diens samenwerkingspartners c.q. leveranciers berusten.

5.6 Indien een niet-toerekenbare tekortkoming (zie ook artikel 6.11) van één der partijen gedurende meer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 6 Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af depot van Zonnetolk. Zonnetolk is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door Zonnetolk ingeschakelde vervoerder.

6.2 De Klant is verplicht de gekochte zaken of diensten af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de Klant de afname of overeengekomen dienst weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen of diensten worden opgeslagen danwel aangehouden voor risico van de Klant nadat Zonnetolk hem heeft verwittigd. De Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Indien de Klant weigert de factuur van Zonnetolk te betalen is Zonnetolk gerechtigd de diensten op te schorten danwel tijdelijk niet te leveren totdat er betaald is. Misgelopen inkomsten ontstaan door nalatigheid van de Klant zijn voor rekening van de Klant.

6.4 Opgegeven levertijden van Zonnetolk zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Zonnetolk de Klant dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Zonnetolk schriftelijk in gebreke te stellen. De Klant is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren 30 dagen nadat Zonnetolk behoorlijk in gebreke is gesteld.

6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan Zonnetolk de uitvoering van die dag waarop het pakje of dienst is ontvangen de ingangsdatum van de betalingsverplichting laten ingaan. De betaling geschied binnen 7 dagen na ontvangst van het pakje of dienst: Indien de Klant deze verplichting niet nakomt zullen er herinneringsfacturen worden verzonden met de volgende extra kosten

1e betalingsherinnering na 14 dagen: kosten € 7,00 incl. BTW

2e betalingsherinnering na 30 dagen: kosten € 15.00 incl. BTW

Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als

buitengerechtelijk, zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Klant te bewerkstellingen zijn ten laste van de Klant.

6.6 Onderdelen die tot een volgende fase behoren worden opgeschort tot dat de Klant de verplichtingen van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk is nagekomen en de vervolgfase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.7 Indien Zonnetolk gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Klant deze aan Zonnetolk ter beschikking heeft gesteld.

6.8 Alle Zonnetolk bestellingen worden in een blanco discrete verpakking verzonden. Privacy is dus gewaarborgd. Bestellingen worden verzonden via TNT Post. Indien de Klant niet thuis is, wordt het pakket door de pakketdienst of bij de buren afgegeven of weer retour genomen. Vaak wordt het pakket de volgende dag wederom aangeboden of is met het ontvangstbewijs tot 14 dagen na datum op te halen bij het postkantoor.

6.9 Zonnetolk verstuurd pakketten met artikelen van maandag t/m vrijdag naar de Klant en de distributeur. Indien de bestelling voor artikelen voor 14.00 uur bij Zonnetolk binnen is, gaat deze vrijwel nog dezelfde dag op de post. Vrijwel alle artikelen zijn direct uit voorraad leverbaar.

6.10 Indien door toedoen van Klant de installatie en/of implementatie van software niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Klant betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Zonnetolk om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

6.11 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Zonnetolk liggen en bedrijfsrisico's van Zonnetolk zoals, maar echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Zonnetolk, het niet tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van derden producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam - aan - acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal en transportbelemmeringen.

6.12 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Zonnetolk de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

6.13 Zonnetolk behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de niet-toerekenbare tekortkoming bekend was.

6.14 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding

6.15 Zonnetolk is bevoegd om bij de uitvoering van de opdrachten danwel bestelling(en) gebruik te maken van derden.

6.16 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties. Zonnetolk vervult ter zake van de aanvraag slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aangevraagde domeinnaam of IP-adres wordt verleend. 
6.17 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant. Onder omstandigheden kan het zo zijn dat Zonnetolk of een leverancier van Zonnetolk wordt geregistreerd als technisch of administratief contactpersoon voor het domein. Zonnetolk heeft echter geen enkele betrokkenheid bij het gebruik van het domein. De Klant vrijwaart Zonnetolk tegen iedere aanspraak van derden die verband houdt met gebruik van de domeinnaam. Deze vrijwaring geldt ook indien de domeinnaam is verkregen zonder bemiddeling van Zonnetolk. 
6.18 Zonnetolk verleent volledige medewerking bij de verhuizing van een domeinnaam, mits deze domeinnaam door bemiddeling van Zonnetolk is aangevraagd en alle openstaande vergoedingen van de Klant aan Zonnetolk zijn voldaan. Zonnetolk is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade welke het gevolg is van het niet goed afhandelen van de verhuizing van de domeinnaam. 

Artikel 7 Garantie

7.1 Zonnetolk garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien dit niet het geval is zal de Klant binnen vijf (5) dagen Zonnetolk schriftelijk of telefonisch informeren.

7.2 Als de Klant (niet distributeur) in de 30 dagen garantieperiode na de aankoop van producten niet volledig tevreden is over de hoge kwaliteit van de Herbalife producten, dan zal Zonnetolk het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien de Klant van deze garantie gebruik wenst te maken, dient de Klant zelf schriftelijk per post contact op te nemen binnen 21 dagen na factuurdatum en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten en het retourformulier. De (aangebroken) producten die aan de Klant vergoed moeten worden, moeten ook teruggestuurd worden. Anders kan Zonnetolk deze niet vergoeden. Het aankoopbedrag minus de verzend- en handelingskosten die Zonnetolk heeft gemaakt zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde (aangebroken) producten op de bank- of girorekening van de Klant worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Zonnetolk de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, naar keuze van Zonnetolk vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Klant zich reeds nu de vervangen zaak aan Zonnetolk te retourneren en de eigendom daarover aan Zonnetolk te verschaffen.

7.5 Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:

•1.       indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Zonnetolk of de fabrikant zijn verricht;

•2.       indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

•3.       indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

•4.       indien in de broncode van de software wijzigingen zijn aangebracht door derden, anders dan de samenwerkende programmeurs met Zonnetolk.

7.6 Het is mogelijk dat Zonnetolk op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Zonnetolk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.7 Support omvat het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de softwareproducten. Support geschiedt in beginsel op basis van een periodiek Voorschot. Op grond van dit periodiek Voorschot is Klant gerechtigd tot 12 (twaalf) respons uren per jaar. Indien deze vooraf toegekende uren overschreden worden, zal het dan geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, geheimhouding

8.1 Eigendom van verbruiksproducten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Zonnetolk is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De Klant mag de verbruiksproducten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.3 Eigendom van software producten worden niet overgedragen aan de Klant, alleen ter beschikking voor gebruik gesteld en blijven eigendom van Zonnetolk of daarmee samenwerkende leveranciers. De Klant betaald voor het gebruik van de software middels licentiekosten.

8.4 De Klant dient de door Zonnetolk verstrekte login gegevens om systemen te gebruiken zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

8.5 Het is de Klant verboden om overeenkomsten af te sluiten met derden voor het gebruik van de door Zonnetolk of zijn leveranciers ter beschikking gestelde software en login gegevens, inclusief doch niet beperkt tot wederverkoop of gratis ter beschikking stelling van de software, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Zonnetolk.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Zonnetolk te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de Klant binnen acht dagen danwel de garantietermijn na ontdekking te melden aan Zonnetolk met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Zonnetolk gerechtigd alle kosten voor herstel, aanvulling, reparatie of vervanging, inclusief administratiekosten, verzendkosten en voorrijdkosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft Klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken of diensten. Wenst de Klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zonnetolk en op de wijze zoals door Zonnetolk aangegeven.

9.5 Het is mogelijk dat Zonnetolk op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Zonnetolk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Zonnetolk biedt mogelijkheden aan de Klant om te betalen voor producten en diensten:

10.1.1 Via IDeal; pinnen via het internet voor de Klant die internet bankiert bij ABN AMRO, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.

10.1.2 Vooruit betalen per bank of giro; Klant ontvangt een bevestiging en factuur van de bestelling met daarin de betaalgegevens van Zonnetolk. Klant maakt zelf het bedrag naar Zonnetolk over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden of dienst geleverd. Het voor Zonnetolk zichtbaar worden van de betaling per bank of giro neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag. ABN-AMRO internet bankieren worden vaak direct verwerkt. ABN-AMRO rekening 40.72.03.044 t.n.v. Zonnetolk te Maarssen o.v.v. het factuurnummer.

10.1.3 Contant betalen; De verbruiksproducten kunnen na telefonische afspraak worden afgehaald en contant worden betaald.

10.2 Het product is voor risico van Klant van de aflevering af, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Klant de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het product door oorzaak die niet aan Zonnetolk kan worden toegerekend.

10.3 Wanneer Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Klant in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Klant is aan Zonnetolk verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Klant aan Zonnetolk verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd). In ieder geval zal over het door Klant verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Klant in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

10.4 Zonnetolk heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Klant om aan haar verplichtingen te voldoen.

10.5 Indien Zonnetolk niet in staat is te leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van de Klant is Zonnetolk gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

10.6 De vergoeding voor software/systeem onderhoud, support en eventuele andere jaarlijkse of periodieke vergoedingen zijn als voorschot verschuldigd op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen en zal verder voorafgaand aan elk nieuw jaar of andere periode dat de overeenkomst tussen partijen voortduurt deugdelijk gespecificeerd worden aan Klant. Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen bij nieuwe en vervolg software/systeem opdrachten van toepassing op Klant:

a. Eerste termijn, 30% van het verschuldigde bedrag dient als voorschot te worden voldaan;

b. Tweede termijn, 40% van het verschuldigde bedrag dient maandelijks in gelijke delen te worden voldaan tussen het moment van aangaan van de overeenkomst en de verwachte (af)levering van het overeengekomen software/systeem product;

c. Derde termijn, 30% dan wel het restant van het verschuldigde bedrag dient direct na de acceptatie van het software/systeem product te worden voldaan.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Klant.

11.2 Zonnetolk is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de Klant in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Zonnetolk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Klant in aanmerking.

  

Artikel 12 Vrijwaringen

12.1 De Klant vrijwaart Zonnetolk voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien Klant aan Zonnetolk informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

12.3 Voor zover Zonnetolk de website heeft ontwikkeld naar data, ontwerpen, andere aanwijzingen en/of verzoeken/bijdragen door of namens Klant verstrekt, is Klant volledig verantwoordelijk voor de inhoud (content) en garandeert Klant dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden aangetast.

12.4 Zonnetolk is gerechtigd derden producten te leveren dan wel derden producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Zonnetolk is niet verantwoordelijk voor derden producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Zonnetolk derden producten levert aan Klant, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden van Zonnetolk tevens de Algemene Voorwaarden van derden van toepassing op de overeenkomst, de producten en de leveringen.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zonnetolk geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Tevens alle door Zonnetolk geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Zonnetolk berusten.

13.3 Zonnetolk heeft het exclusieve recht de Zonnetolk producten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

13.4 Tenzij er sprake is van derden producten, blijven voor elke opdracht door Zonnetolk uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een bestaand product dan wel een nog te ontwikkelen product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Zonnetolk berusten.

13.5 Klant erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, merken, ontwerpen, andere gelijksoortige rechten en de daaruit voortkomende resultaten en het recht tot deponering, registreren dan wel op andere wijze vastleggen van voornoemde rechten wereldwijd voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu en voor altijd aan Zonnetolk zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

13.6 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de softwareproducten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

13.7 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Klant indien Zonnetolk deze rechten heeft.

13.8 Indien Zonnetolk, Klant dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Zonnetolk berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Zonnetolk dan wel derde rechthebbende berusten, zal Klant kosteloos zorg dragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Zonnetolk dan wel derde rechthebbende.

13.9 Zonnetolk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot cursus materiaal en/of documentatie die worden verstrekt. Het is Klant nadrukkelijk niet toegestaan het op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Klant dient zorg te dragen dat haar werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien door Zonnetolk geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Zonnetolk jegens Klant beperkt tot hetgeen in deze Voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2 Zonnetolk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is Zonnetolk niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Klant.

14.4 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zonnetolk of zijn ondergeschikten.

14.5 De aansprakelijkheid van Zonnetolk ontstaat slechts indien Klant Zonnetolk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Zonnetolk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zonnetolk in staat is adequaat te reageren.

14.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Zonnetolk daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt.

14.7 Klant vrijwaart Zonnetolk tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Klant aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Zonnetolk is geleverd.

14.8 Zonnetolk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door derden producten, die Zonnetolk aan Klant heeft geleverd.

14.9 Zonnetolk is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet tijdig leveren van Support en Onderhoud.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Zonnetolk in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht of bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Zonnetolk gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zonnetolk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zonnetolk niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zonnetolk worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsites.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voor zover Zonnetolk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zonnetolk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

 

Artikel 16 Privacy en Discretie

16.1 Zonnetolk geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Zonder de toestemming van de eigenaar van de gegevens verstrekt Zonnetolk geen informatie over bestellingen aan andere personen of organisaties, tenzij een noodsituatie dit vereist of Zonnetolk hiertoe wettelijk verplicht zijn. Zonnetolk gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling of opdracht. De gegevens zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze informatie kan Zonnetolk de bestelling verwerken en per e-mail of post een bevestiging van de bestelling sturen. Het telefoonnummer wordt gebruikt om de Klant zo snel mogelijk te kunnen bereiken met betrekking tot de bestelling. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgeslagen in de database van Zonnetolk.

16.2 Op de verzendingen wordt de naam Zonnetolk als afzender vermeld. De producten zijn discreet, in neutraal karton en zonder opdruk verpakt.

16.3 Op de factuur staat o.a. Zonnetolk v.o.f. vermeld. De naam van de productgroep wordt ook weergegeven. Wegens wettelijke verplichtingen treft de Klant op de factuur een productomschrijving aan.

16.4 Op het rekeningafschrift staat Zonnetolk v.o.f. vermeld. De naam kan worden vermeld. De Klant treft geen productomschrijving op het rekeningafschrift aan.

16.5 Zonnetolk gebruikt soms op websites tracking software om de bezoekpatronen van de gebruikers van de website na te gaan. Op basis van deze gegevens kan Zonnetolk het ontwerp en de lay-out van de website en nieuwsbrieven ontwikkelen en beter tegemoetkomen aan de behoeften van de bezoekers van de website. Met deze software kan geen informatie worden vastgelegd waarmee de gebruiker van de website persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Alle op de Zonnetolk websites genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Zonnetolk steeds worden gewijzigd. Zonnetolk registreert en slaat de door de Klant verstrekte gegevens in een databestand op.

17.2 De websites van Zonnetolk en alle daarin voorkomende broncodes, teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zonnetolk sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de websites en de inhoud ervan. Zonnetolk onderhoudt en beveiligt de websites en inhoud. Zonnetolk geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Zonnetolk garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de Klant vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De Klant dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. De houder van de websites behoudt zich het recht voor de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Artikel 18 Vragen en Klachten

18.1 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Zonnetolk worden gesteld.

18.2 Klachten met betrekking tot het product, dienst, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient de Klant of distributeur schriftelijk in te dienen. De Klant of distributeur krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

 

Artikel 19 Copyright

19.1 De websites zijn auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op de websites, bestaande uit broncodes, foto's, afbeeldingen, logo's, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden: gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals de webbrowser met deze informatie omgaat. Het gebruik c.q. misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar. De websites zijn voorzien van een copyright beschrijving.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, rechten

20.1 Op elke overeenkomst tussen Zonnetolk en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Zonnetolk of overeenkomsten gesloten met Zonnetolk worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

20.3 Wanneer door Zonnetolk gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Zonnetolk deze Voorwaarden soepel toepast.

20.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Zonnetolk in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Zonnetolk vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Copyright Zonnetolk v.o.f. 2009-heden Alle rechten voorbehouden